Dotacje w wysokości maksymalnie do 60 000 zł

Fundusz Solidarności z Ukrainą – dotacje na działania integracyjne w społecznościach lokalnych Fundacja Batorego zaprasza organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację w Funduszu Solidarności z Ukrainą. Dotacje w wysokości maksymalnie do 60 000 zł otrzymać można na:   

 * działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą, wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń, wspólne cykliczne aktywności;    

 * działania integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, etc.;    

 * działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej, przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje. Uwaga: W konkursie nie są wspierane zajęcia w ramach edukacji szkolnej i kursy językowe (jako główne lub jedyne działanie) ani jednorazowe wydarzenia (np. festiwale, festyny, konferencje). Budżet konkursu: 1,5 miliona złotych. Składanie wniosków Wnioski przyjmowane są wyłącznie w internetowym systemie składania wniosków od ogłoszenia konkursu do 28 lutego 2023. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek. Czas realizacji działań finansowanych z dotacji powinien być dostosowany do planu działań, jednak nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12 miesięcy w okresie od 1 maja 2023 do 30 kwietnia 2024. Podgląd formularza wniosku w wersji pdf [5]. Wnioski mogą składać organizacje zarejestrowane w Polsce: fundacje, stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS. Wspieramy tylko działania statutowe i regulaminowe (w przypadku stowarzyszeń zwykłych). Harmonogram konkursu I etap: 1 lutego – 28 lutego 2023 – składanie wniosków w internetowym systemie wnioskowym. Do 24 marca – zaproszenie na rozmowy on-line organizacji zaproszonych do II etapu. II etap: 27 marca – 21 kwietnia 2023 – rozmowy z przedstawicielami/kami zaproszonych organizacji. Do 28 kwietnia – ogłoszenie listy przyznanych dotacji. Więcej informacji o konkursie na stronie Funduszu solidarności z Ukrainą .

Kontakt: tel. +48 22 536 02 31 ukraina@batory.org.pl

Fundacja im. Stefana Batorego jest administratorem Pana/Pani danych osobowych i wysyła Panu/Pani informację o swojej działalności na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest informowanie o prowadzonej przez Fundację działalności.

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Fundację w polityce prywatności Fundacja im. Stefana Batorego Sapieżyńska 10a

00-215 Warszawa tel. |48| 22 536 02 00

e-mail: informacja@batory.org.pl [1]

www.batory.org.pl [13]

  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 1688325, odwiedzin dzisiaj: 1263

Script logo