Sołectwa w naszej gminie Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
Urząd Gminy Aktualności Oświata Do pobrania Galeria Kultura Rada Gminy

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
pogodnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
oraz wesołego Alleluja.
Samorząd Gminy Troszyn

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) i uchwały Nr XII/122/12 Rady Gminy Troszyn z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Troszyn oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 165 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Troszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 kwietnia 2014r. do 30 maja 2014r., w siedzibie Urzędu Gminy w Troszynie, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn, pokój nr 14, w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 30 maja 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy w Troszynie, w pokoju nr 7, o godz. 1100.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Troszyn

16.04.2014


Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Gmina Troszyn jest w trakcie opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Troszyn na lata 2014-2020

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowana na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 18.03.2014r. do 24.03.2014r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Troszyn mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej Gminy Troszyn. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Ankieta dostępna będzie w siedzibie: Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie oraz na stronie internetowej: www.troszyn.naszops.pl i www.troszyn.pl

18.03.2014


Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) i uchwały Nr XII/122/12 Rady Gminy Troszyn z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Troszyn oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Troszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 lutego 2014 r. do 14 marca 2014 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Troszynie, ul. Słowackiego 13, 07 - 405 Troszyn, pokój nr 14., w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 14 marca 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy w Troszynie, w pokoju nr 7, o godz. 1100.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Troszyn

11.02.2014


Budowa ścieżki rowerowej i ciągów pieszych

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wójt Gminy Troszyn informuje, że rozpoczęto realizację projektu pn.: Budowa ścieżki rowerowej i ciągów pieszych przy drodze gminnej Troszyn – Rabędy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania Odnowa i rozwój wsi.

Celem operacji jest: Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi. Realizacja inwestycji wpłynie także na wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości.

05.02.2014


Mammobus w Twojej miejscowości!

Mammobus w Twojej miejscowości!

Po raz kolejny mammobus zawita do powiatu ostrołęckiego. Jednak ponad połowa Kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadal nie skorzystała z możliwości zyskania spokoju o swoje zdrowie. Jeśli jesteś w grupie, która już się przebadała, bądź ambasadorem profilaktyki, zachęć swoje przyjaciółki do zgłoszenia się na badanie! Jeśli jeszcze się nie badałaś – przyjdźcie na badanie razem!

Mammografię można będzie wykonać :


Równać Szanse 2014

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy mogą się ubiegać organizacje pozarządowe zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji. Działania realizowane w ramach projektu powinny być adresowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (13-19 lat) ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Jesteśmy przekonani, że jednostki samorządu lokalnego posiadają najbardziej aktualne informacje na temat organizacji pozarządowych funkcjonujących w skali lokalnej, dlatego to właśnie do Państwa zwracamy się do z prośbą o pomoc w dotarciu z informacją o konkursie do wszystkich, którzy mogą być zainteresowani udziałem.


Harmonogram wywozu odpadów w 2014 r.


Nowa Szansa

W dniu 16 grudnia 2013 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca realizację działań przewidzianych dla uczestników II edycji projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie w latach 2012-2014 pod nazwą Nowa Szansa

Otwarcia konferencji dokonała Pani Agnieszka Kożubowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie pełniąca zarazem funkcję koordynatora projektu witając bardzo serdecznie zaproszonych gości i uczestników. W konferencji udział wzięli wszyscy beneficjenci projektu, pracownicy OPS oraz zaproszeni goście. Wspomniał on, że do zadań każdej gminy należy zapewnienie jej mieszkańcom świadczeń publicznych o charakterze elementarnym. Ważne miejsce zajmują tu sprawy pomocy społecznej, którymi zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizując zadania statutowe pomaga swoim klientom w przezwyciężaniu trudności, zapobiega ich powstawaniu, pomaga w zaspokajaniu elementarnych potrzeb życiowych, prowadzi do usamodzielnienia oraz dąży do ich uaktywniania we wszystkich możliwych obszarach życia społecznego. Podkreślił, że wiedza zdobyta przez uczestników podczas kursów, warsztatów i innych form aktywizacji przyczyni się do sukcesów na otwartym rynku pracy. W dalszej części konferencji Pani Marta Łasiewicka pracownik socjalny OPS w Troszynie przedstawiła prezentację multimedialna przedstawiającą kolejne etapy realizacji projektu systemowego pt. Nowa Szansa w 2013r. Sekretarz Urzędu Gminy w Troszynie Małgorzata Płóciennik na zakończenie podziękowała wszystkim zaangażowanym w realizację projektu i życzyła powodzenia w  realizacji kolejnych edycji, a także złożyła wszystkim życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego 2014 Roku.

Uczestnicy podczas konferencji podkreślali znaczenie i wartość zaproponowanych działań w ramach projektu jakie otrzymali: kurs na prawo jazdy kategorii B, operatora koparko - ładowarki, obsługa kasy fiskalnej, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, opiekun osoby starszej, i warsztat Żyję zdrowo, zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem oraz wyjazd informacyjno-integracyjny połączony z warsztatami historyczno-kulturalnymi. Odzwierciedleniem rezultatów było zadowolenie i uśmiech na twarzach beneficjentów i chęć dalszego uczestnictwa projekcie. Dla wszystkich uczestników konferencji przygotowany był serwis kawowy.


Punkt Informacyjny

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Troszyn do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminyw dniu: 16.12.2013r. (poniedziałek). Podczas dyżuru konsultanta wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać nieodpłatnie z  usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!


Realizacja Programu usuwania azbestu

Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wójt Gminy Troszyn, uprzejmie informuje, że w terminie 29 lipiec 2013 roku – 29 październik 2013 roku wykonano zadanie pn. Realizacja programu usuwania azbestu na terenie Gminy Troszyn. W ramach przedsięwzięcia od mieszkańców z terenu naszej Gminy zebrano i unieszkodliwiono 256,68 Mg wyrobów azbestowych pochodzących z demontażu pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Zadanie zrealizowano w ramach Programu : Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego. Koszt wykonania zadania wyniósł 94 252,90zł Wartość dofinansowania zadania udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosła 100 % tj. 94 252,90zł, w tym 50% kosztów tj. 47 126,45zł pochodziło ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zbiórkę azbestu przeprowadził Wykonawca: Inwestbud Sp. z o.o. z Warszawy.


Opłaty na rzecz środowiska

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazuje w załączeniu treść artykułu dotyczącego obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach(Dz. U. z 2009 r., Nr 79 poz. 666, z późn. zm.) pt.: Opłaty środowiskowe bez tajemnic – baterie i akumulatory, który ukazał się w Nr 11 (129) z 2013r. pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego Kronika Mazowiecka. Artykuł ten stanowi dobre źródło informacji o wynikających z ww. ustawy wymaganiach i zasadach postępowania z wprowadzonymi do obrotu bateriami i akumulatorami, dotyczy zagadnień związanych z prawidłową gospodarką odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów, ponadto zawiera przykłady naliczania opłat wynikających z ww. ustawy oraz informacje o sprawozdawczości w tym zakresie.


Realizacja Programu usuwania azbestu

Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wójt Gminy Troszyn uprzejmie informuje, że Gmina Troszyn ubiegać się będzie w 2014 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dotację na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Pozyskane środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z odbiorem, transportem i utylizacją azbestu. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie od osób fizycznych. Osoby zainteresowane, proszone są o składania stosownych dokumentów do Urzędu Gminy w Troszynie ul. Słowackiego 13 do dnia 20 grudnia 2013 roku.

WÓJT
Edwin Mierzejewski


Żłobek pomaga w powrocie do pracy

Kapitał Ludzki Gmina Troszyn poprzez Żłobek Samorządowy w Troszynie realizuje projekt pn. Żłobek pomaga w powrocie do pracyw ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Realizacja Programu usuwania azbestu

Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Troszyn w 2013 roku dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , w formie dotacji, w kwocie 102.661,78 zł

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Zaścianek Mazowsza Nabór wniosków na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Małe Projekty składane przez beneficjentów z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowsza

Owocna edukacja
Urząd Gminy w Troszynie 07-405 Troszyn ul. Słowackiego 13 tel. 029 7671053 e-mail: gmina@troszyn.pl

Urząd Gminy w Troszynie 07-405 Troszyn ul. Słowackiego 13 tel. 029 7671053