Sołectwa w naszej gminie Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
Urząd Gminy Aktualności Oświata Do pobrania Galeria Kultura Rada Gminy

MŁODY-KOMPETENTNY-ZATRUDNIONY

Szanowni Państwo!
Firma The Challenge Group z siedzibą w Warszawie realizuje projekt MŁODY-KOMPETENTNY-ZATRUDNIONY współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt adresowany jest do osób młodych zamieszkałych w powiatach: ostrołęckim, ostrowskim, przasnyskim i makowskim. W ramach projektu poza szkoleniami zawodowymi uczestnicy mają zagwarantowane pięciomiesięczne, płatne staże zawodowe.


ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Troszyn

ANKIETA

Strategii Rozwoju Gminy Troszyn Szanowni Państwo!
W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Troszyn zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie zamieszczonej poniższej ankiety. Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej, mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności celów oraz zadań, które zostaną przyjęte w Strategii, mając tym samym duży wpływ na jakość opracowania. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Ankietę prosimy składać do dnia 22 sierpnia 2014 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Troszyn lub wysłać na adres mailowy: biuro@marketinginnowacje.pl


Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny niezależnie od dochodu. Karta wydawana jest bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju. W przypadku zgubienia, kradzieży Karty lub jej utracenia w inny sposób, na wniosek członka rodziny wielodzietnej, wójt (burmistrz lub prezydent miasta) wyda duplikat Karty. Wydanie duplikatu Karty podlegać będzie opłacie w wysokości 8,76 zł.


Życzenia z okazji Dnia Samorządowca

Z okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego Wszystkim Pracownikom Urzędu Gminy w Troszynie, Pracownikom Jednostek Organizacyjnych oraz wszystkim Radnym Gminy Troszyn

życzymy wielu sukcesów zawodowych, osobistych, dużo zdrowia, wytrwałości oraz odwagi w kreowaniu rozwoju Gminy Troszyn, a w szczególności by Państwa wysiłki były zauważone i doceniane przez mieszkańców.


Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy na 2015 rok!

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.


Konsultacje społeczne

Zaścianek Mazowsza Uprzejmie informuje, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowszarozpoczyna proces konsultacji społecznych dotyczących projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowsza na lata 2009-2015, który będzie trwał od 21-05-2014 r. do 28-05-2014 r. do godz. 10:00.


Owocna edukacja
Urząd Gminy w Troszynie 07-405 Troszyn ul. Słowackiego 13 tel. 029 7671053 e-mail: gmina@troszyn.pl

Urząd Gminy w Troszynie 07-405 Troszyn ul. Słowackiego 13 tel. 029 7671053