Sołectwa w naszej gminie Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
Urząd Gminy Aktualności Oświata Do pobrania Galeria Kultura Rada Gminy

Wyroby zawierające azbest

Wójt Gminy Troszyn uprzejmie informuje, że Gmina Troszyn będzie ubiegała sięw 2016 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dotację na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Pozyskane środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z odbiorem, transportem i utylizacją azbestu. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie od osób fizycznych. Osoby zainteresowane, proszone są o składania stosownych dokumentów do Urzędu Gminy w Troszynie ul. Słowackiego 13 do dnia 30 stycznia 2016 roku.


Dla mieszkańców gminy posiadających zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 oraz art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3a, art. 6 z ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013r. poz.1399) Wójt Gminy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej .


Dzień Wolny

Wójt Gminy Troszyn informuje, że za święto, będące ustawowo wolnym dniem od pracy, przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Troszynie dzień 24 grudnia 2015 roku – czwartek będzie dniem wolnym od pracy. W dniu 24 grudnia 2015 roku Urząd Gminy w Troszynie będzie nieczynny.

Wszystkich interesantów przepraszamy za utrudnienia.


Co wiemy o Zaścianku?

Zaścianek Mazowsza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowsza przedstawia cele wypracowane w sposób oddolny, wspólnie z mieszkańcami gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie i Rzekuń.


Analiza SWOT obszaru LGD

Szanowni Państwo, przedstawiamy analizę SWOT obszaru LGD Zaścianek Mazowsza opracowaną w sposób oddolny z mieszkańcami gmin Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie i Troszyn na etapie diagnozy i analizy SWOT.


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach Chrzczony oraz Rostki w gminie Troszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Zaklęte w drewnie

Wybory Szanowni Państwo, z przyjemnością informuję, że Samorząd Województwa Mazowieckiego zorganizował drugą edycję konkursu fotograficznego Zabytek na pierwszym planie. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Hasło przewodnie II edycji konkursu brzmi Zaklęte w drewnie. Fotografie zgłaszane do konkursu powinny przedstawiać zabytki architektury drewnianej umiejscowione na terenie województwa mazowieckiego, takie jak, np. kościoły, drewniane kapliczki przydrożne, drewniane chaty, dworki, zabudowania gospodarcze i folwarczne, karczmy i leśniczówki. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną do 20 listopada 2015r.


Mobilny Punkt Informacyjny

Wybory

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Troszyn do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn w dniu: 10 listopada 2015 r. (wtorek) od 12.00 do 15.00. Podczas dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich.Wybory


Loteria Paragonowa

Wybory

Z dniem 1 października 2015 roku uruchomiona została przez Ministerstwo Finansów Narodowa Loteria Paragonowa, mająca na celu uświadomienie konsumentom, że branie paragonu to wspieranie uczciwej konkurencji między nimi. Zasady oraz regulamin loterii dostępne są na stronie internetowej www.loteriaparagonowa.gov.pl. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w loterii paragonowej.


Piąty Zajazd Szlachecki

oczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą celebrował Biskup Stanisław Stefanek. Swoja obecnością zaszczycili nas również Starosta Powiatu Ostrołęckiego oraz włodarze sąsiadujących gmin. GospoZAJAZD SZLACHECKI  W TROSZYNIE Tradycyjnie jak co roku dnia 30 sierpnia 2015 r. w gminie Troszyn odbył się Piąty Zajazd Szlachecki połączony z dożynkami parafialnymi. Organizatorami imprezy był Urząd Gminy Troszyn wraz z Centrum Kultury w Troszynie i Parafią Św. Bartłomieja w Troszynie. Urdarzami dożynek byli mieszkańcy wsi Repki, którzy na ręce proboszcza złożyli bochen chleba wraz z darami. Wieniec dożynkowy został wykonany przez Centrum Kultury w Troszynie. Dary ofiarowali również przedstawiciele samorządu gminnego, mieszkańcy poszczególnych wsi jak również indywidualne osoby. Po zakończonej uroczystości w Kościele, zebrani mieszkańcy gminy Troszyn oraz goście przemaszerowali na plac przy centrum kultury, gdzie rozpoczęło się wspólne biesiadowanie. Degustacja swojskiego jadła , występy artystów, koncert orkiestry z Podgórza, występ zespołów tj. Junior, Focus, Basta, wesołe miasteczko, to tylko niektóre atrakcje które były dostępne tego dnia. Wesoła zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

Galeria

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Troszyn do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn w dniu: 09 września 2015 r. (środa) od 12.00–15.00. Podczas dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich.


Klęska suszy

Wójt Gminy Troszyn, w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Troszyn niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – suszy, informuje rolników, u których wystąpiły znaczące szkody w uprawach rolnych, że przedłuża termin składania wniosków o oszacowanie szkód do dnia 4 września 2015 roku (przed zbiorem upraw). Wnioski należy składać zgodnie z przyjętym wzorem (do pobrania w Urzędzie Gminy lub pobrać ze strony internetowej Gminy Troszyn). Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w 2015 r. wraz z mapami.


Projekt miejscowego planu zagospodarowania

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Repki w gminie Troszyn


PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Repki w gminie Troszyn


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Repki w gminie Troszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Owocna edukacja
Urząd Gminy w Troszynie 07-405 Troszyn ul. Słowackiego 13 tel. 029 7671053 e-mail: gmina@troszyn.pl

Urząd Gminy w Troszynie 07-405 Troszyn ul. Słowackiego 13 tel. 029 7671053