Sołectwa w naszej gminie Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
Urząd Gminy Aktualności Oświata Do pobrania Galeria Kultura Rada Gminy

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do gminy Troszyn

W dniu 11 lutego 2015r. w Urzędzie Gminy w Troszynie, ul. Słowackiego 13 w godz. 8.30 – 11.30 konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego w Ostrołęce p. Beata Błaszczak w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego będzie udzielała informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich. Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.


Budowa ścieżki rowerowej i ciągów pieszych

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wójt Gminy Troszyn informuje, że w dniu 18 września 2014 roku zakończono realizację operacji pn.: Budowa ścieżki rowerowej i ciągów pieszych przy drodze gminnej Troszyn – Rabędy, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania Odnowa i rozwój wsi.

Celem operacji jest: Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi. Realizacja inwestycji wpłynie także na wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości.

Wykonawcą inwestycji była firma: Przedsiębiorstwo Robót –Drogowo - Mostowych OSTRADA Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce , ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka , wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

Koszty całkowite realizacji operacji: 794 222,44 zł
Dofinansowanie ze środków EFRROW wynosi 338 507,00 zł.


Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu - Strategii Rozwoju Gminy Troszyn na lata 2014-2020

Wójt Gminy Troszyn zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Troszyn – na lata 2014-2020

Jednocześnie zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu oraz możliwości składania wniosków, zastrzeżeń i uwag do wyłożonego dokumentu. Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Gminy w Troszynie ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek 8.00-16.00. Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od 22.01.2015 r. do 11.02.2015 r.


Na Własne Konto

W dniach 19-23.01.2015r., (pierwszy tydzień ferii) w Gimnazjum w Troszynie odbędą się zajęcia w ramach projektu Na Własne Konto. Młodzież naszego Gimnazjum będzie poszerzała wiedzę ekonomiczną oraz z zakresu przedsiębiorczości. Poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy (18-osobowa grupa uczniów)programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne przyczyniające się do lepszego startu w dorosłe życie.


Realizacja Programu usuwania azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wójt Gminy Troszyn uprzejmie informuje, że Gmina Troszyn ubiegać się będzie w 2015 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dotację na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Pozyskane środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z odbiorem, transportem i utylizacją azbestu. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie od osób fizycznych. Osoby zainteresowane, proszone są o składania stosownych dokumentów do Urzędu Gminy w Troszynie ul. Słowackiego 13 do dnia 30 stycznia 2015 roku.

WÓJT
Edwin Mierzejewski


Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Troszyn

gt

Gmina Troszyn w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu uzyskała dotację w wysokości 85% kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej na realizację projektu pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Troszyn.


Realizacja Programu usuwania azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wójt Gminy Troszyn informuje, że w terminie od dnia 03 października 2014 roku do dnia 31 października 2014 roku wykonano zadanie pn. Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Troszyn w 2014 roku. W ramach przedsięwzięcia z terenu naszej Gminy odebrano i unieszkodliwiono 33,76 Mg wyrobów azbestowych, pochodzących z demontażu pokryć dachowych budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych i gospodarczych . Zadanie zrealizowano w ramach Programu : Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego. Koszt wykonania zadania wyniósł 11 302,85 zł. Wartość dofinansowania zadania udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosła 82,14 % tj. 9 284,00zł, w tym 50% kosztów tj. 4 642,00zł pochodziło ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zbiórkę azbestu przeprowadził Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „PIOTR” Piotr Jaczyński z Leszna

Planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Repki w gminie Troszyn

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 165 z późn. zm.),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Troszynie Uchwały Nr XXXI/275/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Repki w gminie Troszyn”, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do uchwały.


Konsultacje społeczne Projektu Strategii Rozwoju Gminy Troszyn na lata 2014 - 2020

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo!

W związku z zakończeniem prac związanych z tworzeniem projektu dokumentu strategicznego, Gminy Troszyn serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Gminy Troszyn na lata 2014-2020.

W celu przybliżenia i zreferowania Państwu treści wypracowanego dokumentu zachęcamy do zapoznania się z materiałem oraz wyrażenia opinii i uwag dotyczących projektu Strategii na zamieszczonym niżej kwestionariuszu.. Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej Gminy na temat zaproponowanych i wypracowanych propozycji i rozwiązań zawartych w dokumencie.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 17.09.14 r. do 22.09.14 r. do godziny 16:00

Wypełniony kwestionariusz prosimy wysłać do dnia 22.09.14r. do godziny 16:00 na adres mailowy: biuro@marketinginnowacje.pl


CZWARTY ZAJAZD SZLACHECKI W TROSZYNIE

ZAJAZD SZLACHECKI W TROSZYNIE Tradycyjnie jak co roku dnia 7 września 2014 r. w gminie Troszyn odbył się Czwarty Zajazd Szlachecki połączony z dożynkami parafialnymi. Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy w Troszynie, Centrum Kultury w Troszynie, Parafia Św. Bartłomieja w Troszynie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą celebrował Ks. Biskup Stanisław Stefanek oraz ksiądz profesor Waldemar Chrostowski - światowy autorytet w dziedzinie biblii pochodzący z ziemi troszyńskiej. Gospodarzami dożynek byli mieszkańcy wsi Chrostowo, którzy na ręce proboszcza złożyli bochen chleba wraz z darami. Wieniec dożynkowy został wykonany przez Centrum Kultury w Troszynie. Dary ofiarowali również przedstawiciele samorządu gminnego, mieszkańcy poszczególnych wsi jak również indywidualne osoby. Po zakończonej uroczystości w Kościele, zebrani mieszkańcy gminy Troszyn oraz goście przemaszerowali na plac przy Centrum Kultury, gdzie rozpoczęło się wspólne biesiadowanie. Degustacja swojskiego jadła, przejazd bryczką, występy artystów, koncerty zespołów tj. Vegas, Impuls, D Bomb, wesołe miasteczko, to tylko niektóre atrakcje które były dostępne tego dnia. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

Galeria

CZWARTY ZAJAZD SZLACHECKI W TROSZYNIE

ZAJAZD SZLACHECKI W TROSZYNIE Wójt Gminy Troszyn, Parafia Św. Bartłomieja, Centrum Kultury serdecznie zapraszają na DOŻYNKI GMINNE połączone z festynem CZWARTY ZAJAZD SZLACHECKI W TROSZYNIE dnia 7 września 2014 r.

  W programie:
 • 12:00 – Msza Św. W Kościele Parafialnym w Troszynie,
 • 13:30 – Uroczyste otwarcie imprezy w Centrum Kultury :
 • degustacja potraw szlacheckich
 • występy artystyczne grup działających przy Centrum kultury
 • Biesiada Sarmacka – piosenki sarmackie i biesiadne
 • koncert zespołów : VEEGAS, IMPULS, D BOMB
 • zabawa taneczna
  Dodatkowe atrakcje :
 • przejazd bryczką
 • stoiska promocyjne
 • wesołe miasteczko
 • Sredecznie zapraszamy !

Odnowa i rozwój wsi

Zaścianek Mazowsza Nabór wniosków na Odnowę i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw składane przez beneficjentów z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowsza

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowsza ogłasza nabór na w/w działania oraz wprowadza zakres tematyczny naborudla działania Odnowa i rozwój wsi na projekty dotyczące:

 1. Realizacji inicjatyw kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych.
 2. Realizacji operacji z zakresu organizacji miejsc przyczyniających się do rozwoju kultury, sportu i rekreacji.

MŁODY-KOMPETENTNY-ZATRUDNIONY

Szanowni Państwo!
Firma The Challenge Group z siedzibą w Warszawie realizuje projekt MŁODY-KOMPETENTNY-ZATRUDNIONY współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt adresowany jest do osób młodych zamieszkałych w powiatach: ostrołęckim, ostrowskim, przasnyskim i makowskim. W ramach projektu poza szkoleniami zawodowymi uczestnicy mają zagwarantowane pięciomiesięczne, płatne staże zawodowe.


ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Troszyn

ANKIETA

Strategii Rozwoju Gminy Troszyn Szanowni Państwo!
W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Troszyn zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie zamieszczonej poniższej ankiety. Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej, mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności celów oraz zadań, które zostaną przyjęte w Strategii, mając tym samym duży wpływ na jakość opracowania. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Ankietę prosimy składać do dnia 22 sierpnia 2014 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Troszyn lub wysłać na adres mailowy: biuro@marketinginnowacje.pl


Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny niezależnie od dochodu. Karta wydawana jest bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju. W przypadku zgubienia, kradzieży Karty lub jej utracenia w inny sposób, na wniosek członka rodziny wielodzietnej, wójt (burmistrz lub prezydent miasta) wyda duplikat Karty. Wydanie duplikatu Karty podlegać będzie opłacie w wysokości 8,76 zł.


Życzenia z okazji Dnia Samorządowca

Z okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego Wszystkim Pracownikom Urzędu Gminy w Troszynie, Pracownikom Jednostek Organizacyjnych oraz wszystkim Radnym Gminy Troszyn

życzymy wielu sukcesów zawodowych, osobistych, dużo zdrowia, wytrwałości oraz odwagi w kreowaniu rozwoju Gminy Troszyn, a w szczególności by Państwa wysiłki były zauważone i doceniane przez mieszkańców.


Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy na 2015 rok!

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.


Konsultacje społeczne

Zaścianek Mazowsza Uprzejmie informuje, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowszarozpoczyna proces konsultacji społecznych dotyczących projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowsza na lata 2009-2015, który będzie trwał od 21-05-2014 r. do 28-05-2014 r. do godz. 10:00.


Owocna edukacja
Urząd Gminy w Troszynie 07-405 Troszyn ul. Słowackiego 13 tel. 029 7671053 e-mail: gmina@troszyn.pl

Urząd Gminy w Troszynie 07-405 Troszyn ul. Słowackiego 13 tel. 029 7671053