PROGRAM REGIONALNY

dla rozwoju mazowsza

Nazwy projektów:

Untitled

Nazwa projektu: Owocna edukacja w szkołach podstawowych w Gminie Troszyn

Od 1 września 2012r. Gmina Troszyn realizuje projekt pn.: Owocna edukacja w szkołach podstawowych w Gminie Troszyn w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia w regionach , Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Ogólna wartość projektu: 94 568,79 zł

w tym

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III Szkół Podstawowych z Gminy Troszyn realizujących indywidualizację procesu nauczania poprzez doposażenie bazy dydaktycznej trzech Szkół Podstawowych roku szkolnym 2012/2013.

Szkoła Podstawowa w Troszynie, Szkoła Podstawowa w Łątczynie oraz Szkoła Podstawowa w Kleczkowie biorące udział w projekcie otrzymały pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i multimedialny. Zakupione zostały między innymi tablice interaktywne, projektory oraz laptop. Dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej szkoły stworzyły uczniom możliwość skorzystania z zakupionych materiałów dydaktycznych w czasie zajęć specjalistycznych , zorganizowanych zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela.

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans dziewcząt i chłopców
Źródłowe informacje na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 znajdują się na stronie: www. efs.gov.pl

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu